TomorrowToday 2003 - Sydkraft
Sydkrafts Forskningsstiftelse bildades 1978 och delar, sedan 1985 årligen ut stipendier till forskare som utfört kvalificerade forskningsinsatser inom energiområdet och till personer verksamma vid universitet och högskolor i Sverige.
Utmärkelsen Sydkraft TomorrowToday är en vidareutveckling av Sydkraft Forskningsstiftelses stipendier, som ytterligare ska premiera forskare för framtidsinriktat arbete.
Begreppet TomorrowToday speglar Sydkrafts vilja att se framåt utan att tappa fotfästet i nuet. Ett konkret bevis på detta är vårt engagemang i den nya stadsdelen - Framtidsstaden i Västra hamnen Malmö.
Där erbjuder vi det senaste inom miljötänkande, spjutspetsteknik och livskvalitet åt de boende.
Vi visar hur det är möjligt att klara ett energibehov, som rakt igenom bygger på kretsloppstänkande och med målsättningen att utnyttja 100 procent lokalt förnybara resurser.
- en satsning på
skånsk duglighet

Jury
Göran Hermerén, professor, Lunds Universitet
Roland Wimmerstedt, professor, Lunds Tekniska Högskola
Björn Wittenmark, professor, Lunds Tekniska Högskola
Lennart Thörnquist, professor, Lunds Tekniska Högskola
Lars Sjunnesson, professor, Sydkraft AB
Prisutdelare
Jaques Werup
Priset

består av en gåva och ett diplom, utöver tidigare utdelat stipendium.

Instiftare
Sydkraft Information AB

Vinnare: Torbjörn Lindquist

Guldnatten 2003

TomorrowToday

Årets skånska skola

Det första fröet

Bästa Malmö-ambassadör

Årets IT-innovatör

Innovationspriset

Druvand Guldpris

Juryns motivering:
Teknik är ett verktyg i människans tjänst &endash; inte minst för att värna om vår miljö.
Ny kunskap är ett av flera instrument som kan ge framgång bland annat för att utveckla befintlig teknik ytterligare i arbetet mot ett hållbart energisystem.
Sydkrafts Forskningsstiftelse uppmärksammar detta genom att premiera de tre arbeten som just presenterats, med var sitt stipendium på 30.000 kr.
Ett av dessa arbeten har bedömts som särskilt intressant för Sydkraft, för framtiden och faktiskt - för energibranschen som helhet.
Utmärkelsen Sydkraft TomorrowToday går till Torbjörn Lindquist

Klicka på bilderna för att se en förstoring

Nominerade

Lina Bertling, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Reliability centred maintenance for electric power distribution systems
Doktorandarbetet är relaterat till utveckling av metoder för att stödja kostnadseffektiva strategier för underhåll av eldistributionsnät. Det grundläggande problemet berör hur man kan relatera effekten av underhåll av komponenter till vinsten i tillförlitlighet för systemet och därmed driftsäkerhet i elleveranser till olika kunder. Arbetet bidrar med metodutveckling och i att definiera en modell för ett kvantitativt samband mellan felintensitet och underhåll. Den utvecklade modellen har använts och tillämpats för ett landsortsnät samt för en mer omfattande studie för ett tätortsnät. Slutsatsen var att den framtagna metodiken ger ett effektivt stöd för att jämföra olika underhållsplaner och därmed ett stöd till val av underhållsstrategi.
 
Torbjörn Lindquist, Lunds Tekniska Högskola
Evaluation, experience and potential of gas turbine based cycles with humidfication
Doktorandarbetet har inriktats mot att utveckla och demonstrera nya, effektiva, miljövänliga och ekonomiska gasturbincykler för framtida värme- och elgenerering. Arbetet har haft såväl en teoretisk som praktisk inriktning. Den praktiska delen har inneburit att uppföra en 600 kWe pilotanläggning baserad på en ny teknik, den sk evaporativa gasturbintekniken. Den teoretiska delen har omfattat att ta fram en modell för denna typ gasturbincykel. Modellen har validerats med data från pilotanläggningen. I den evaporativa gasturbincykeln används värmen från avgaserna för att kraftigt befukta den komprimerade luften med vatten före förbränningen för att på detta sätt höja verkningsgraden. Det utförda arbetet har resulterat i en miljövänlig teknik för värme- och elgenerering som har samma verkningsgrad som dagens moderna sk kombikraftverk men som har betydligt lägre investeringskostnader vilket i sin tur ger väsentligt lägre produktionskostnader.
 
Kenneth Möllersten, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Opportunities for CO2 reductions and CO2-lean energy systems in pulp and paper mills
Doktorandarbetet behandlar möjligheterna att reducera CO2 emissionerna inom massa- och pappersindustrin I Sverige. I avhandlingen har en omfattande genomgång gjorts av hur energi används inom den aktuella industrin samt vilka möjligheter som finns att reducera CO2 emissionerna genom olika typer av åtgärder. Analysen har omfattat en rad av olika frågor av teknisk natur likaväl som intresset och möjligheterna för att genomföra aktuella åtgärder inom industrin. Det utförda arbetet innehåller också en detaljerad analys av avskiljningen och infångningen av CO2. Praktiska exempel avseende samverkan mellan företag inom massa- och pappersindustrin och externa energiföretag inom området har också genomförts. Denna del visar på betydelsen av samverkan inom området.